AEGON EÜM 2018 egyeztetett verzió final

Kedves Tagok! Az alábbiakban adjuk közre az AEGON EÜM azon verzióját, amely a Kétoldalú Kapcsolatok Szekció biztosítóval történt egyeztetéseit követően a FBAMSz véglegesnek tekint. Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítókkal kötött együttműködési megállapodások kétoldalú szerződések az alkusz és a biztosító között, így természetesen ha a megállapodás valamely pontjával az alkusz nem ért egyet, egyedileg további módosítást kezdeményezhet partnerénél.

Publish Date

2018-03-07

Post Author

Garand Design

Kedves Tagok!

Az alábbiakban adjuk közre az AEGON EÜM azon verzióját, amely a Kétoldalú Kapcsolatok Szekció biztosítóval történt egyeztetéseit követően a FBAMSz véglegesnek tekint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítókkal kötött együttműködési megállapodások kétoldalú szerződések az alkusz és a biztosító között, így természetesen ha a megállapodás valamely pontjával az alkusz nem ért egyet, egyedileg további módosítást kezdeményezhet partnerénél.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALKUSZI ÜGYRENDI ÉS JUTALÉK MEGÁLLAPODÁS

az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

és

az [*]

között

A jelen Megállapodás

(a)      egyrészről az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Biztosító”)

és

(b)      másrészről [*] („Alkusz”)

között (a Biztosító és az Alkusz együttesen: Felek) jön létre az alulírott időpontban, az alábbi feltételekkel.

1.            A Felek adatai

A Biztosító:
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041365
Adószáma: 10389395-4-44
Képviseletre jogosultak neve és beosztása: Bodor Péter, ügyvezető, értékesítési és nem-életbiztosítási vezérigazgató-helyettes
Az Alkusz:  
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Törzsszáma:
Felügyeleti nyilvántartási száma:
Képviselő:
Bankszámlaszáma:
Levelezési címe:
Képviselő telefonszáma:

2.            Előzmények

2.1        A Felek jogállása

 • A Biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) szerinti biztosítási tevékenységet és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységet az MNB engedélyével végző magyarországi székhelyű biztosító.
 • Az Alkusz főtevékenységként a Bit. szerinti független biztosításközvetítői (biztosítási alkuszi) tevékenységet az MNB engedélyével végző magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezet, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:288–292. §§ és a Bit. 398. § (1) bekezdése alapján az ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) megbízása alapján végzi a biztosításközvetítői tevékenységét, tevékenysége során mindenkor Ügyfele érdekeit szem előtt tartva jár el.

2.2        A jogviszony újraszabályozása

 • A Felek rögzítik, hogy ………………. napján együttműködési megállapodást („Korábbi Megállapodás”) kötöttek egymással.
 • Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, így különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) biztosítási értékesítésről szóló 2016/97 irányelvének magyar jogba való átültetése jelentősen módosította mind a biztosítók, mind pedig a biztosításközvetítők értékesítési tevékenységének szabályait, mely a Felek együttműködését is érinti.
 • A Felek a fentiekre tekintettel a közöttük fennálló jogviszony tartalmát ………………. napjától a jelen Megállapodásban szereplő feltételekkel állapítják meg.

3.            Bevezető rendelkezések

3.1        A Megállapodás célja

 • A Felek az Ügyfelek biztosítási igényeinek minél szélesebb körben történő kielégítése érdekében a jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel együttműködnek.
 • Tekintettel arra, hogy
 • az Alkusz várhatóan nagyszámú Ügyfél képviseletében fog eljárni a Biztosító előtt;
 • a biztosítási szerződések megkötése során a jogszabályban és a Biztosító által előírt feltételekre figyelemmel kell eljárni;
 • mind a Biztosítónak, mind az Alkusznak érdeke, hogy a biztosítási szerződés megkötése a jogszabályokat és a Biztosító által előírt feltételeket betartva, az Ügyfél érdekeinek érvényesülését biztosítva történjen;
 • az Ügyfél érdekei érvényesülésének biztosítása érdekében célszerű kialakítani azokat feltételeket, amelyekkel a Felek a biztosítási ajánlat elkészítése, az ajánlatnak a Biztosítóhoz eljuttatása, az ajánlat esetleges kiegészítése, továbbá az Ügyfél szerződésből fakadó igényének érvényesítése során együttműködnek;

a Felek az együttműködésük feltételeit jelen Megállapodásban szabályozzák.

 • A fenti 3.1.1–3.1.2 pontokban megjelölt célok elérése érdekében a Felek a Megállapodásban szabályozzák
 • az Alkusz által az Ügyfél biztosítási ajánlatának elkészítéséhez nyújtandó segítség Biztosító általi támogatása céljából folytatott együttműködésüket;
 • a biztosítási ajánlatnak az Alkusz által a Biztosító részére való eljuttatása, és a Biztosító által esetleg igényelt kiegészítése során tanúsítandó együttműködésüket;
 • a biztosítási szerződés fenntartása céljából folytatott együttműködésüket;
 • az Ügyfélnek a biztosítási szerződés alapján a Biztosítóval szembeni igényérvényesítése során folytatott együttműködésüket;
 • a Biztosító által az Alkusz részére fizetendő közvetett díjazás feltételeit; valamint
 • az informatikai rendszereknek a fenti (a)–(e) pontok szerinti együttműködésük, illetve a díjazás feltételeiben történt megállapodásuk teljesítése érdekében történő igénybevétele feltételeit.

3.2        A biztosítási és az alkuszi tevékenység

 • A Megállapodás alkalmazásában alkuszi tevékenységnek a Bit.-ben így meghatározott tevékenység minősül.

3.3        A jogszerű működés

 • Az együttműködésük során mind a Biztosító, mind az Alkusz köteles megfelelni a tevékenységükre a jogszabályban előírt feltételeknek.
 • A Felek kijelentik, hogy a rájuk vonatkozó etikai kódexek előírásait ismerik és betartják.

4.            Az Ügyrend

4.1        Az együttműködést szabályozó Ügyrend

 • A Feleknek az Alkusz által az Ügyfél biztosítási ajánlatának elkészítéséhez nyújtandó segítség Biztosító általi támogatása céljából folytatott, a biztosítási ajánlatnak az Alkusz által a Biztosító részére való eljuttatása és a Biztosító által esetleg igényelt kiegészítése során folytatott, a biztosítási szerződés fenntartása céljából folytatott, és az Ügyfélnek a biztosítási szerződés alapján a Biztosítóval szembeni igényérvényesítése során folytatott együttműködését a Megállapodás 1. számú mellékletét képező Ügyrend szabályozza.

5.            A közvetett díjazás

5.1        A közvetett díjazás

 • A Biztosító a Bit. 375/B. § (3) bekezdésére is tekintettel, közvetett díjazást (a továbbiakban: Jutalék vagy díjazás) fizet az Alkusz részére minden olyan, a lenti 5.2.1 pontban hivatkozott szabályzatban meghatározott biztosítási szerződésre tekintettel, amely biztosítási szerződéshez kapcsolódóan az Alkusz nem tájékoztatta írásban arról, hogy az Ügyféllel úgy állapodott meg, hogy díjazásban a Biztosítótól nem részesülhet.

5.2        A díjazás feltételei

 • A díjazás elszámolásának és kifizetésének feltételeit a Megállapodás 2. számú melléklete (A díjazási szabályzat) tartalmazza.
 • A biztosító és a biztosításközvetítő között létrejött megállapodás tartalmára a Bit. 377. § (3) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemeket a fenti 5.2.1 pontban hivatkozott szabályzat tartalmazza.
 • A Biztosító az Alkuszhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult módosítani a fenti 2.1 pontban hivatkozott szabályzatban meghatározott:
 • jutalékkulcsokat, azzal, hogy jutalékcsökkentés esetén a módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú; és
 • a jutalék vetítési alapját, azzal, hogy ez visszamenőleges hatályú is lehet abban az esetben, ha a módosítást valamely közteher visszamenőleges hatályú terhesebbé válása, vagy új közteher visszamenőleges hatályú bevezetése indokolja.
  • Amennyiben az Alkusz a Biztosítónak a fenti 5.2.3 pont szerinti módosítást tartalmazó nyilatkozatát annak kézhezvételét követő 30 naptári napon belül írásban nem utasítja el, akkor a módosítás a Biztosító által megjelölt időpontban hatályba lép.
  • Amennyiben az Alkusz a Biztosítónak a fenti 5.2.3 pont szerinti módosítást tartalmazó nyilatkozatát visszautasítja, akkor a Biztosító jogosult a Megállapodást 60 napos felmondási idővel felmondani.

6.            Az együttműködést elősegítő számítástechnikai megoldások

6.1        Az alkalmazott számítástechnikai megoldások

 • A Biztosító a Megállapodás keretében történő folyamatos és zavartalan együttműködés biztosítására
 • erre a célra kifejlesztett, kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára elérhető, PKR elnevezésű internetes felületet (a továbbiakban: PKR);
 • értékesítés-támogatási funkciókkal bíró szoftvert (a továbbiakban: FrontEnd); és
 • webes alkalmazást (a továbbiakban: Webservice) működtet.

6.2        A számítástechnikai megoldások használatának feltételei

 • A Biztosító a fenti 6.1.1 pontban hivatkozott számítástechnikai megoldások használatához szükséges hozzáférést biztosít az Alkusz alkalmazottai és megbízottai részére.
 • A Biztosító a hozzáférési jogosultságot bármely felhasználótól bármikor megvonhatja, ha a hozzáférés a Biztosítónak vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 28. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásának gazdasági, üzleti, jogi érdekét bármilyen módon sértheti vagy veszélyeztetheti.
 • A Felek a fenti 6.1.1 pontban hivatkozott számítástechnikai megoldások használatára irányadó részletes szabályokat a Megállapodás 7. számú mellékletében rögzítik.

7.            A Megállapodás hatálya, megszűnése

7.1        A Megállapodás hatálya

 • A Megállapodás határozatlan időre jön létre.

7.2        A Megállapodás megszűnése

 • A Megállapodás megszűnik:
 • a Felek közös megegyezésével;
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
 • bármelyik fél felügyeleti engedélyének visszavonása esetén;
 • bármelyik fél rendes felmondásával; vagy
 • bármelyik fél rendkívüli felmondásával.

7.3        A rendes felmondás

 • Mindegyik fél jogosult a Megállapodást 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondani.

7.4        A rendkívüli felmondás

 • A jelen 7.4 pont szerinti felmondás a felmondó fél döntése szerint történhet akár az általa megjelölt felmondási idővel, akár azonnali hatállyal.
 • A Felek mindegyike jogosult a Megállapodást felmondani, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követett el és a szerződésszegő magatartást írásbeli figyelmeztetést követően, az abban megjelölt legalább nyolc (8) napos határidőn belül nem szüntette meg, vagy ha azt megszüntetni nem lehet.
 • A Megállapodás alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
 • a Megállapodásban, ideértve a mellékleteit is, ilyenként nevesített magatartás;
 • a MABISZ, illetve a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége vagy a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége[1] etikai szabályainak megsértése;
 • a Bit.-ben szabályozott „biztosítási titok” megtartása kötelezettségének megsértése, illetve a Felek által a Megállapodásban meghatározott üzleti titok megtartása kötelezettségének megsértése;
 • a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség elmulasztása.
  • A Biztosító jogosult a Megállapodást felmondani, ha az Alkusz a fenti 4.3 pont alá nem tartozó szerződésszegést, vagy szerződésszegésnek nem minősülő egyéb jogsértést vagy visszaélést követett el, és
 • az Alkusz a Biztosító erre irányuló írásbeli felhívásától számított 30 napon belül a szerződésszegést, jogsértést vagy visszaélést nem orvosolja;
 • a 30 napnál hosszabb idő alatt orvosolható szerződésszegés esetén az Alkusz
 • az általa vállalt határidőre a szerződésszegést, jogsértést vagy visszaélést nem orvosolja,
 • nem tesz eleget a szerződésszegés, jogsértés vagy visszaélés orvoslásaként a Biztosító által elfogadott kötelezettségvállalásának, vagy
 • a Biztosítónak a szerződésszegés, jogsértés vagy visszaélés orvoslására felszólító nyilatkozatára 15 napon belül nem válaszol;
 • a szerződésszegés, jogsértés vagy visszaélés nem orvosulható.
  • Mindegyik fél jogosult a Megállapodást felmondani, ha a másik fél
 • ellen felszámolási eljárás indult;
 • ellen kényszertörlési eljárás indult;
 • ellen csődeljárás indult; vagy
 • végelszámolásáról döntött.
  • Amennyiben a Megállapodás felmondására a fenti 7.4.3 (b) pont vagy a 7.4.4 (b) (iii) pont alapján kerül sor, a felmondó fél jogosult értesíteni a felmondás tényéről és okáról a Magyar Biztosítók Szövetségét, vagy az Alkusz tagsági viszonyától függően a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségét vagy a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségét.

7.5        A felmondás közös szabálya

 • A Megállapodásban biztosított felmondási jog a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható.

7.6        A megszűnés következményei

 • A Megállapodás megszűnését követően az Alkusz és a Biztosító együttműködésére a Megállapodás rendelkezései nem alkalmazhatók, így különösen nem alkalmazhatók a Megállapodás megszűnését követően az Alkusz által közvetített szerződésekre a Biztosító által fizetendő közvetett díjazás feltételei.
 • A Biztosító a Megállapodás szerinti szerzési típusú közvetett díjazást arra a létrejött biztosítási szerződésre tekintettel fizeti meg az Alkusz részére, amelyiknek a megkötésére irányuló ajánlat a Megállapodás megszűnésének időpontjáig az ügyfél által aláírásra került.
 • A Megállapodás egyéb rendelkezéseinek megszűnése ellenére továbbra is hatályban maradnak:
 • a jutalék visszaírására vonatkozó szabályok; továbbá
 • rendes felmondással történő megszűnés esetében az Alkusz a Megállapodás megszűnésekor a kezelésében lévő biztosítási szerződések állományápolására és az ezért járó jutalékra kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jogosult:
 • az Alkusz a kezelt állomány védelmére állomány ápolási megállapodást köt a Biztosítóval; és
 • a biztosítási szerződések kezelésére az Alkusz hatályos és érvényes megbízással rendelkezik az Ügyféltől.

8.            Egyéb rendelkezések

8.1        A bizalmas információ megtartása

 • A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodásban meghatározott bizalmas információ kezelése során a jelen 8.1 pontban meghatározott feltételek szerint járnak el.
 • A Megállapodás alkalmazásában:
 • közlő félnek minősül az a fél, aki bizalmas információt közöl a másik féllel; és
 • fogadó félnek minősül az a fél, akivel a másik fél bizalmas információt közöl.
  • A fogadó fél a bizalmas információt kizárólag a Megállapodásban meghatározott vagy abból keletkező jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során használhatja fel.
  • A Megállapodás alkalmazásában közlésnek minősül minden olyan eljárás, amellyel a közlő fél a bizalmas információt a fogadó fél számára megismerhetővé teszi, így különösen a szóban, írásban, elektronikus adathordozón történő közlés, számítógépes hálózaton keresztül történő hozzáférés biztosítása, a működése és a munkafolyamatai megfigyelésének lehetővé tétele, munkavállalóival, megbízottaival való akár szóbeli, akár írásbeli (ideértve az elektronikus levélben történő) kommunikáció.
  • A Felek kifejezetten rögzítik, nem sérti a bizalmas információ kezelésére vonatkozó kötelezettségvállalást az, ha a Biztosító ugyanazon Ügyfél részére vagy ugyanazon Ügyfél által teendő ajánlat elkészítéséhez azonos biztosítási érdek és azonos kockázat(ok) mellett, más biztosításközvetítő kezdeményezésére is díjtájékoztatót ad. Az egyes biztosításközvetítők részére adott díjtájékoztatók kizárólag a bruttó biztosítási díjba épített szerzési költség mértékében térhetnek el, a szerzési költséggel csökkentett ún. kockázati díj minden díjajánlat esetében azonos kell, hogy legyen.
  • Az Adatvédelmi szabályok

A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során bármilyen módon és mértékben megismert, a másik fél ügyfeleinek személyes, illetve biztosítási titoknak minősülő adatait az Info. törvény, a Bit. és a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint kezelni, a biztosítási titkot határidőre tekintet nélkül megőrizni.

Az adatfeldolgozói, illetve az adatkezelői minőséggel összefüggő feladatai tekintetében felelőssége tekintetében a GDPR lesz az irányadó.

8.2         Jogviták

 • A Felek a Megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az egyeztetés eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság döntését kérik.

8.3        Írásbeliség

 • A Megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítása, kiegészítése, valamint esetleges külön megállapodás kizárólag írásban történhet.

8.4        A Biztosító által értékesített termékek körének módosítása

 • Az Alkusz tudomásul veszi, hogy a Biztosító – általános jelleggel – jogosult bármely terméke terjesztését bármely időpontban megszüntetni. A Biztosító ezen intézkedése az Alkusz irányába az erre vonatkozó, ésszerű időben írásbeli tájékoztatóban meghatározott naptól lép hatályba.
 • A Biztosító jogosult egyoldalúan bármely biztosítási termékének
 • az értékesítését megszüntetni; vagy
 • értékesítésében az Alkusszal a Megállapodás szerint folytatott együttműködését megszüntetni.
  • A Biztosító a biztosítási termék értékesítésének megszüntetéséről illetve az értékesítésben az Alkusszal folytatott együttműködését megszüntetéséről írásban, ésszerű határidővel tájékoztatja az Alkuszt. Az élő biztosítási szerződéseket a termék terjesztésének megszüntetése nem érinti, de a Biztosító jogosult az Alkusz által közvetített szerződéseket a Ptk. szabályai szerint felmondani.

8.5        A mellékletek

 • A Megállapodásnak részét képezik a mellékletei is.

8.6        A piaci szokások alkalmazása

 • Amennyiben a Megállapodás másképpen nem rendelkezik, nem válik a Megállapodás részéve az a szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá a biztosításközvetítői üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

8.7        Az alkalmazandó jog

 • A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Bit. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Budapesten, 2018. [·]. napján.

aláírás:         _____________________

név:             _____________________

tisztség:        _____________________

aláírás:         ______________________

név:             ______________________

tisztség:        ______________________

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
aláírás:         _____________________

név:             _____________________

tisztség:        _____________________

aláírás:         ______________________

név:             ______________________

tisztség:        ______________________

[·]

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Ügyrend
 2. számú melléklet: Díjazási szabályzat (Jutalékszabályzat) (elérhető a PKR rendszerben)
 3. számú melléklet: A díjazás elszámolásának és kifizetésének szabályai
 4. számú melléklet: Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata (elérhető a PKR rendszerben)
 5. számú melléklet: Nyilatkozat és Meghatalmazás
 6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat rendszerhasználattal kapcsolatosan
 7. számú melléklet: Jogosultság – Igénylő Űrlap
 8. számú melléklet: Nyomtatványok használata
 9. számú melléklet: A Magyar Biztosítók Szövetségének Etikai- és Versenykódexe (elérhető a PKR rendszerben)

1. számú melléklet

Ügyrend

A jelen dokumentum („Ügyrend”) a Felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

Az Alkusz tevékenységére vonatkozó általános szabályok

 • A Felek rögzítik, hogy az alkuszi tevékenység végzésére a Bit.-ben meghatározott feltételek teljesítése az Alkusz kötelezettsége.
 • A Felek rögzítik, hogy az Alkusz tevékenységének jogszerűségéért kizárólag maga felel, azonban amennyiben a Biztosító biztosítási termékei független biztosításközvetítő igénybevételével történő terjesztése során a közvetítés körülményeiben jogszabálysértést észlel, a Bit. 130. § (2) bekezdése alapján haladéktalanul köteles intézkedni a jogszabálysértés megszüntetése iránt.
 • Az Alkusz szavatolja, hogy tevékenységének végzése során a tevékenységére irányadó jogszabályok rendelkezéseit betartva jár el. E szavatosság megsértése a Megállapodás súlyos megszegésének minősül.
 • A Biztosító termékeinek közvetítése során tilos olyan módszert alkalmazni:
 • amellyel más személyek terhére ígérnek különleges előnyöket arra az esetre, ha a biztosított vagy a szerződő fél más személyt azonos vagy hasonló biztosítási szerződés megkötésére bír rá;
 • amely a biztosítottól vagy a szerződő féltől olyan befektetést igényelne, amelyet részben vagy egészben olyan más személyekre hárít át, akiket hasonló vagy azonos biztosítási szerződésre kell rábírni; vagy
 • amely biztosítási termék megvásárlását díjazással járó terjesztésbe való bevonás feltételéül szabja.
  • Az Alkusz köteles tájékoztatni az Ügyfelet arról, hogy a biztosítási díjnak az általa történő átvétele nem minősül a biztosítási díj Biztosító részére történt megfizetésének.
  • Az Alkusz köteles tájékoztatni az Ügyfelet a biztosítási díj Biztosító részére történő megfizetése időpontjának jelentőségéről.
  • Az Alkusz nem a Biztosító képviselőjeként jár el, ezért
 • a Biztosító nevében jognyilatkozatot, fedezeti ígéretet nem tehet;
 • fedezeti igazolást nem adhat ki; és
 • nem jogosult a biztosítási szerződések felmondásának elfogadására.
  • A Biztosító tájékoztatja az Alkuszt, az Alkusz pedig tudomásul veszi, hogy a Biztosító
 • részére az Ügyfél által tett biztosítási ajánlat esetében a kockázat-elbírálási idő kezdete az ajánlatnak a Biztosítóhoz való beérkezése napja; és
 • által az ajánlattételhez kalkulált biztosítási díj előzetes, a biztosítási szerződés alapján fizetendő biztosítási díj a kockázat-elbírálástól függően ettől eltérhet.
  • A biztosítási szerződés megkötését az Alkusz az Ügyfele megbízásából közvetíti – így a megbízási jogviszony közöttük áll fenn –, ezért az Alkusz által az Ügyfélnek, illetve harmadik személynek okozott károkért az Alkusz a felelős. Az Alkusz tevékenysége miatt az Ügyfél a Biztosítóval szemben követeléssel nem léphet fel.
  • Az Alkusz a Biztosító előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jelentethet meg és nem tehet közzé a Biztosítóra vonatkozó hirdetést, ismertetőt.

Az ajánlatok

Az Alkusz teendői

 • Az Ügyfél azonosítása az Alkusz felelőssége, ezért a megbízói jogosultság vizsgálatáért is ő vállalja a felelősséget.
 • Az Alkusz legkésőbb az Ügyfél képviseletében benyújtott díjtájékoztató-kéréssel vagy ajánlattétellel egyidejűleg köteles az Ügyfél által részére adott megbízást a Biztosító részére benyújtani. A FrontEndben értékesített termékek esetében a megbízásokat fel kell tölteni az erre kialakított felületen (FrontEnd, vagy webservicet használó felület).
 • Az Alkusz a megbízásának megszűnéséről a megszűnést követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a Biztosítót. A tájékoztatás elmulasztásának következményeit az Alkusz viseli, ideértve azt a kárt is, mely a Biztosítót a tájékoztatás elmaradása következtében éri.
 • Az együttműködés keretében az Alkusz a díj ajánlatkérés során az Ügyfél biztosítási igényeit szakszerűen megfogalmazva írásban továbbítja a Biztosítóhoz.
 • Az Alkusz által a Biztosítóhoz eljuttatott díjtájékoztató kérésnek, illetve az ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell a kockázat elbírálásához és vállalásához szükséges adatokat.
 • Az Alkusz a Biztosítótól díjtájékoztatót csak a Biztosító webservice (WS) szolgáltatásának használatával, vagy írásban kérhet. Az Alkusz tájékoztatást nyújt az Ügyfél részére, hogy milyen formában és tartalommal tehet ajánlatot a Biztosító részére, ennek során tájékoztatja a Biztosító által az ajánlat formájára és tartalmára meghatározott feltételekről. Az Alkusz az Ügyfél ajánlatát továbbítja a Biztosítóhoz.
 • Az Alkusz a Biztosító által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon vagy az Alkusz saját díjtájékoztató-kérő lapján kérhet díjtájékoztatót a Biztosítótól. A díjtájékoztató-kérésnek minden, a biztosító formanyomtatványán feltüntetett, a biztosítási kockázat elvállalásához szükséges adatot tartalmaznia kell. A Biztosító kérése esetén Csatolni kell a díjtájékoztató-kérés mellé a különböző kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumokat, amelyek alátámasztják a kedvezményekre való jogosultságot.
 • Az Ügyfél az Alkusz útján is csak a Biztosító által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehet ajánlatot a Biztosító részére.
 • Az elektronikusan és papírmentesen köthető biztosítási szerződések ajánlatainak kezeléséről kiegészítő megállapodás (Elektra szerződés) rendelkezik.
 • Amennyiben a Biztosító az ajánlat elbírálásához pótlólagos adatot kér, az Alkusz – tekintettel a kockázat-elbírálás Ptk. által szabályozott időtartamára – eljár a pótlólagos adat beszerzése érdekében és azt írásban közli a Biztosítóval.
 • Az Alkusznak kiemelt hangsúlyt kell fektetnie a fizetendő biztosítási díjak helyes összegének meghatározására, a Biztosító által közzétett díjtételek, illetve adható kedvezmények alkalmazására.
 • Az Alkusz köteles az Ügyfél ajánlatát a felvételétől számított 10 naptári napon belül eljuttatni a Biztosítóhoz. Amennyiben az Alkusz az felvett ajánlatokat rendszeresen az itt meghatározott határidőn túl juttatja el a Biztosítóhoz, akkor a Biztosító jogosult egyoldalú döntésével az Alkuszt a Díjazási szabályzat szerint megillető díjat csökkenteni, vagy teljes egészben megvonni. A díjazás csökkentése, illetve megvonása az erről szóló döntésnek az Alkusszal történt közlését követően késedelmesen beérkező ajánlatok alapján létrejövő biztosítási szerződésekre tekintettel fizetendő díjra vonatkozik.
 • Az Alkusz feladata és felelőssége, hogy az ajánlatot feldolgozásra alkalmas módon, a Biztosító által meghatározott tartalmi és formai követelmények teljesítésével juttassa el a biztosító részére.
 • Az Alkusz az ajánlat Biztosítóhoz történő beküldésére az alábbi módokat választhatja:
 • az ajánlat személyes leadása a Biztosító Alkuszi és Banki igazgatóságán

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Alkuszi és Banki igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 1.;

 • postai úton, vagy GLS gyorspostával az alábbi címre eljuttatva:
 • lakossági biztosítási termékek esetében (lakásbiztosítások, élet- és balesetbiztosítások, gépjármű biztosítások):

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

9401 Sopron, Pf.: 116.

 • vállalati vagyonbiztosítási termékek esetében:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyon Adminisztráció

1091 Budapest, Üllői út 1.

 • csoportos biztosítási termékek esetében:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos biztosítások

1091 Budapest, Üllői út 1.

 • Faxon:
 • csoportos biztosítási ajánlatok esetében: a +06/1/476-5611 fax számra;
 • vállalati vagyonbiztosítási ajánlatok esetében: +06/1/476-5606 fax számra;
 • Online felületen: a Biztosító által lehetővé tett elektronikus felületen (FrontEnd, Webservice-t használó programok).
  • Az ajánlat a beérkezése módjától függően az alábbi időpontban minősül a Biztosítóhoz beérkezettnek:
Ajánlat beérkezésének módja Ajánlat beérkezésének időpontja
Személyes ajánlat leadás: az Alkuszi és Banki igazgatóság általi átvétel dátuma
Postai úton Biztosítóhoz beérkezés napja
Postai úton: GLS a Biztosító által a GLS futártól való átvétel napja
Fax a fax szerverre érkezés dátuma
Elektronikusan (MySigno): Ajánlat végleges mentésének (FrontEnd feltöltés) dátuma
Elektronikusan (Elektra): FrontEnd-es, Webservices feltöltés dátuma
Elektronikusan (E-nyilatkozat) Ajánlat FrontEnd, Webservice feltöltés dátuma.
 • Az Alkusz feladata a Biztosító által adott előzetes vagy kötelező érvényű díjtájékoztató Ügyfél általi elfogadásáról vagy elutasításáról a Biztosítót értesíteni, az elutasítás okáról az üzleti titoktartás megsértése nélkül információt adni.
 • A Biztosító által meghatározott díjszabással rendelkező biztosítási szerződések esetében az Alkusz önállóan is kalkulálhatja a Biztosító által az Ügyfél részére várhatóan felszámításra kerülő díjat és tájékoztathatja Ügyfelét erről, az adott időszakra érvényben lévő biztosítói feltételek, a módozati előírásoknak megfelelő kockázat-elbírálási szempontok és a díjszabás figyelembe vételével. Az Alkusz a díjszabásban foglaltaktól nem térhet el, ilyen igény esetében a Biztosítótól kell díjtájékoztatót kérnie.
 • Amennyiben az Alkusz él a (27) pontban biztosított lehetőséggel, köteles az Ügyfelet tájékoztatni arról, hogy ez nem jelenti azt, hogy a Biztosító az ajánlatot automatikusan elfogadja.

Igényfelmérés, ügyfél-tájékoztatás

 • Az Alkusz bármely biztosítási termék értékesítése esetén felméri – amennyiben az igényfelmérés módját és tartalmát jogszabály szabályozza, akkor annak rendelkezéseire is tekintettel – az Ügyfél biztosítási igényeit, és az Ügyfél részére csak abban az esetben közvetíti a Biztosító termékét, ha az összhangban áll az Ügyfél biztosítási igényeivel és szükségleteivel.
 • Amennyiben az Ügyfél az Alkusz közreműködésével kíván biztosítási szerződést kötni, akkor az Ügyfél biztosítási szerződés megkötése előtti tájékoztatása az Alkusz feladata, amelynek során a mindenkor hatályos jogszabályoknak, különösen a Bit.-nek és az MNB rendeleteinek, valamint az MNB biztosításközvetítői tevékenységet érintő ajánlásainak, vezetői körleveleinek megfelelően és az MNB biztosításközvetítői tevékenységet érintő állásfoglalásait figyelembe véve jár el. A tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen a Biztosítóra és a biztosítási szerződésre vonatkozó tájékoztatásra, továbbá a tájékoztatás keretében a biztosítási szerződés megkötése előtt át kell adni az Ügyfél részére a termékismertetőt, valamint minden olyan dokumentumot, melyet egyes meghatározott biztosítási termékek esetében kötelező az Ügyfél rendelkezésére bocsátani.
 • A tájékoztatás jogszerűsége, megfelelősége és teljeskörűsége érdekében a Felek megállapodnak, hogy az Alkusz tájékoztatási kötelezettsége teljesítése során a Biztosító által elkészített vagy az Alkusz által elkészített és a Biztosítóval egyeztetett dokumentumokat adja át az Ügyfél részére és az ezek átvételét bizonyító – az Ügyfél által aláírt – nyilatkozatot a Biztosítónak eljuttatja.
 • A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Alkusz a fent hivatkozott tájékoztatáson túlmenően a Bit. 378. §-ában foglaltak szerinti biztosításközvetítői tájékoztatót is köteles átadni az Ügyfélnek, amely tájékoztatást a Biztosító közreműködése nélkül, saját maga által kidolgozott dokumentum alkalmazásával teljesíti.
 • Amennyiben az Alkusz a Biztosító olyan biztosítási termékét ajánlja az Ügyfélnek, amely egy csomag vagy ugyanazon megállapodás részeként olyan áru vagy szolgáltatás kiegészítője, amely nem biztosítás, az Alkusz köteles tájékoztatni az Ügyfelet az áru vagy szolgáltatás külön történő megvásárlásának lehetőségéről, kivéve, ha a biztosítási termék befektetési szolgáltatási tevékenységhez, lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó kiegészítő termék.
 • A (33) pont szerinti esetben az Alkusz meghatározza az Ügyfélnek a csomag vagy a megállapodás részét képező biztosítási termékkel összefüggő igényeit és szükségleteit.

A Biztosító teendői

 • Az együttműködés keretében a Biztosító vállalja, hogy az Alkusz írásbeli díjtájékoztató kérésére szakszerű írásbeli díjtájékoztatót ad a kockázat vállalásának feltételeiről, díjáról.
 • A Biztosító az Ügyfél által tett ajánlatot a kockázat elbírálás eredményeként elfogadja vagy elutasítja.
 • A Biztosító az olyan ajánlat esetében, amelyben formai, tartalmi hiányosságot tapasztal, haladéktalanul hiánypótlásra hívja fel az Alkusz útján az Ügyfelet.
 • A Biztosító által kiadott bármely díjtájékoztató nem minősül biztosítási ajánlatnak, ezért elfogadása nem jelenti a kockázat vállalását és a biztosítási szerződés létrejöttét, nem eredményezi a Biztosító kockázatviselését.
 • A Biztosító kockázat-elbírálására a Ptk. szerint nyitva álló időtartam akkor kezdődik, amikor az ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik, függetlenül attól, hogy az Alkusz az ajánlatot mikor vette át. A kockázat elbírálásra nyitva álló idő az ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezésétől számított 15 nap, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi kockázat felmérés szükséges, 60 nap, kivéve, ha az Ügyfél és a Biztosító másként állapodott meg. A biztosítási szerződés a Ptk. szabályai és a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek szerint jön létre, azzal, hogy ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a Biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

Prevenció

 • A Biztosító a folyamatos díjfizetésű egyéni személybiztosításoknál prevenciós tevékenységet végez, amelynek célja annak ellenőrzése, hogy a Biztosítóhoz beérkezett ajánlat a jogszabályoknak és a Biztosító által elvárt követelményeknek megfelel.
 • A prevenció nem akadályozza meg és nem késlelteti a biztosítási szerződésnek valós szerződéskötési szándékkal megtett, a jogszabályoknak és a Biztosító által meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlat alapján történő létrejöttét, azonban a prevenció eredménye hatással lehet az Ügyfél ajánlatának, illetve létrejött biztosítási szerződésnek a sorsára. A Biztosító prevenciós tevékenységét az Alkusz által előző hónapban közvetített szerződések vizsgálatával, telefonos, illetve személyes prevenció formájában végzi.
 • A Biztosító azt az ajánlatot, amely alapján a biztosítási szerződés még nem jött létre, a prevenció eredményeként elutasíthatja. Ha az ajánlat alapján a biztosítási szerződés már létrejött, de a prevenció eredménye indokolttá teszi, a Biztosító egyoldalúan dönthet arról, hogy az Alkusznak fizetendő jutalékot porlasztott formában (befolyt díj alapján) fizeti ki, vagy a jutalék kifizetését a befolyt díj folyamatos vizsgálata mellett maximum 45 napra felfüggesztheti. A biztosító a döntéséről köteles az Alkuszt haladéktalanul értesíteni. A befolyt díj folyamatos vizsgálata eredményeként a Biztosító a jutalék kifizetését megtagadja, ha az Alkusz arra nem jogosult, vagy ha a megtagadás oka nem áll fenn, akkor az Alkusz a következő jutalék kifizetésekor jogosult a ki nem fizetett jutalékra.

A biztosítási alapú befektetési termékek (a továbbiakban: befektetési termékek) értékesítése során követendő eljárás sajátos szabályai

 • Az Alkusz a Biztosító bármely befektetési termékét csak abban az esetben ajánlja az Ügyfélnek, ha
 • beszerezte a szükséges információkat az Ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteiről, pénzügyi helyzetéről, veszteségviselési képességéről, befektetési céljairól és kockázattűréséről, annak érdekében, hogy számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termékeket ajánlhasson;
 • ennek alapján a Bit. 166/E. § (5) bekezdése szerinti olyan alkalmassági nyilatkozatot bocsátott az Ügyfél rendelkezésére, amely részletezi az Alkusz által nyújtott tanácsadás tartalmát és azt, hogy a tanácsadás milyen módon felel meg az Ügyfél igényeinek és szükségleteinek;
 • meggyőződött arról, hogy az adott termék felel meg leginkább az Ügyfél igényeinek és szükségleteinek; valamint
 • nem áll fenn összeférhetetlenség közötte – ideértve a vezetőit és közreműködőit vagy bármely, hozzá ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személyt – és az Ügyfél vagy az Ügyfél és egy másik Ügyfele között a befektetési termék értékesítésével kapcsolatban.
  • Függetlenül attól, hogy a Biztosító által az adott befektetési termékre tekintettel az Alkusznak fizetendő jutalék esetleg magasabb, mint más biztosító által saját befektetési termékére tekintettel fizetendő díjazás, az Alkusz csak akkor ajánlja a Biztosító befektetési termékét az Ügyfélnek, ha az Ügyfél igényeinek leginkább a Biztosító befektetési terméke felel meg.
  • A (29)–(34) pontokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségeken túl, az Alkusz köteles a biztosítási ajánlatnak a Biztosítóhoz való továbbítás céljából történő átvételét megelőzően közérthetően tájékoztatni az Ügyfelet a befektetési termék értékesítésével, valamint a kapcsolódó költségekkel és díjakkal összefüggésben legalább a következőkről:
 • tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a termék értékesítése során tanácsadás történt;
 • a befektetési termékekről és ajánlott befektetési stratégiákról nyújtott tájékoztatás tekintetében megfelelő iránymutatásokat és figyelmeztetéseket a befektetési termékekkel kapcsolatos kockázatok, illetve a javasolt befektetési stratégiák kapcsán, a megalapozott befektetési döntés meghozatala érdekében;
 • a befektetési termék értékesítésével kapcsolatos tanácsadás költségéről, az érintett befektetési termék költségéről, valamint az Ügyfél általi fizetés módjáról, beleértve az esetlegesen harmadik féltől származó fizetéseket is.
  • A Biztosító jogosult a befektetési termékei értékesítésével kapcsolatban további előírásokat meghatározni.

Kötvényesítés

 • A fedezetet igazoló dokumentumot a Biztosító állítja ki és írja alá.

Számlázás és díjbeszedés

 • A Biztosító hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű, a Biztosítót megillető első díjat az Ügyféltől beszedje.
 • A 100.000,- Ft-ot meghaladó összegű első díj csak az Ügyfél által indított egyedi utalással, közvetlenül a Biztosító számlájára teljesíthető.
 • A biztosítási díjnak az Alkusz által történt beszedése nem minősül a díj Biztosító számlájára vagy pénztárába történt befizetésnek.
 • Az Alkusz az általa beszedett biztosítási díjat – ellenkező megállapodás hiányában – 2 naptári napon belül köteles továbbítani a Biztosító által megjelölt szervezeti egység részére. A Biztosító által meghatározott díjszabással rendelkező biztosítási szerződések esetében a készpénzben beszedett első díjat az Alkusz köteles 2 munkanapon belül a Biztosító által rendelkezésére bocsátott készpénz átutalási megbízással (csekken) befizetni a Biztosító részére. Az Alkusz a saját nyugtatömbjével beszedett díjrészletet – elszámolás benyújtása mellett – a hozzá való beérkezéstől számított 2 munkanapon belül átutalja a Biztosító részére.
 • Az Alkusz az átutalási megbízáson minden esetben köteles a szerződésszámot feltüntetni.
 • Az Alkusz átvett és átadott biztosítási díjakról köteles szerződésenként és Ügyfelenként részletes nyilvántartást vezetni.
 • Ha az Alkusz a beszedett díjat az annak átvételét követő munkanap végéig a Biztosítónak nem továbbítja, annak összegét – a Bit. 404. § (2) bekezdésének megfelelően – köteles az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézetnél vezetett letéti számlán (elkülönített ügyfélszámla) elhelyezni.
 • Az Alkusz saját nevére a biztosítási díjakról számlát nem bocsáthat ki, és nem fogadhat be. A biztosítási díjak átvételének kezelésére átvételi elismervényt kell alkalmazni.

Elfogadott díjfizetési módok (adott módozat szabályozásában meghatározott):

– Banki átutalás

– Csekkes befizetés

– Csoportos beszedés

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (KGFB) szerződések értékesítése során követendő eljárás sajátos szabályai

 • Az Alkusz a Biztosítótól díjtájékoztatót csak írásban kérhet, illetve az Ügyfél csak írásban tehet ajánlatot biztosítási szerződés megkötésére.
 • Az elektronikusan és papírmentesen köthető biztosítási szerződések ajánlatainak kezeléséről (Elektra szolgáltatás) kiegészítő megállapodás rendelkezik.
 • Ha az Alkusz a Biztosító KGFB díjtarifáját a saját honlapján megjeleníti, a Biztosító által közzétett valamennyi kedvezményt köteles megjeleníteni, és számításai során figyelembe venni.
 • Az Alkusz jogosult javasolni az Ügyfél részére, hogy halasztott díjfizetéssel tegyen ajánlatot a Biztosító részére. Ha az Ügyfél az Alkusz által javasolt díjhalasztással kíván ajánlatot tenni, azt az ajánlaton egyértelműen fel kell tüntetni. Amennyiben az Alkusz elmulasztja az ajánlaton a díjhalasztást feltüntetni, a díjhalasztás a Biztosítóval szemben nem hatályos, így az az Alkusz ügyfelét nem illeti meg.

A károk kezelése (kárbejelentés, károk rendezése)

 • Amennyiben az Alkusz megbízása erre kiterjed, a biztosítási esemény bekövetkezésekor szakszerű segítséget nyújt az Ügyfél részére a biztosítási szerződésben foglalt jogainak érvényesítéséhez és az abból fakadó kötelezettségei teljesítéséhez.
 • Amennyiben az Alkusz megbízása erre kiterjed, jogosult az Ügyfelet képviselni a Biztosító előtt a kárrendezés során.
 • Az Alkusz által bejelentett károk esetében a Biztosító az Alkuszon keresztül tartja a kapcsolatot az Ügyféllel.

Közös állományvédelmi tevékenység

 • Az Alkusz és a Biztosító – az Alkusz által kezelt biztosítási szerződés(ek) megszűnéséig, illetve a Megállapodás bármely módon és okból történő megszűnéséig – közös és kölcsönös állományvédelmi tevékenységet folytatnak az alábbiak szerint.
 • Az Alkusz
 • mind a Biztosítóval, mind pedig az Ügyféllel és – amennyiben különböző személy – a biztosítottal folyamatos kapcsolatot tart fenn a biztosítási szerződés fenntartása érdekében mindaddig, amíg ez azok érdekében áll;
 • gondoskodik a biztosítási igények, illetve a biztosítási kínálat esetleges időközi változása esetén, mind a Biztosító, mind az Ügyfél tájékoztatásáról;
 • szükség szerint javasolja az Ügyfél és a Biztosító részére a biztosítási szerződés megfelelő módosítását;
 • a hátralékos biztosítási díjak befizetése érdekében intervenciós tevékenységet folytat az Ügyfelénél,
 • tartózkodik minden olyan, kizárólag a saját jutalékérdekeit szolgáló, nem az Ügyfél érdekében álló magatartástól, amelynek eredményeként a Biztosító szerződéseinek száma csökken, illetve az Ügyfél biztosítási szerződése kikerül a Biztosító rendelkezése alól.
  • A Biztosító
 • kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfelet sem közvetlenül (így különösen eDM, illetve Telesales keretében), sem saját ügynöki hálózata révén nem keresi meg az Alkusz által kezelt biztosítás(ok) átdolgozásának, megszüntetésének szándékával, kivéve, ha
 • az Alkusz és a Biztosító másképpen egyeznek meg; vagy
 • az Alkusz írásban úgy nyilatkozik, hogy erre a korlátozásra nem tart igényt.
 • vállalja, hogy nem törekszik rábírni az Ügyfelet arra, hogy az Alkusz megkerülésével közvetlenül vele kössön biztosítási szerződést, vagy meglévő biztosítási szerződését módosítsa, kivéve, ha az Ügyfél olyan biztosítási szerződéssel is rendelkezik a Biztosítónál, melyet nem az Alkusz kezel és a Biztosító az Ügyfél megkeresésével egyidejűleg tájékoztatja az Alkuszt a megkeresés tényéről és tartalmáról;
 • az Alkusz Ügyfeleivel kötött és állományba vett biztosítási szerződésekről minden hónapban intervenciós listát bocsát az Alkusz rendelkezésére, amelyhez – megállapodás szerint – az Alkusz a Biztosító internetes felületén keresztül juthat hozzá;
 • az Ügyfelet intervenció miatt közvetlenül is megkeresheti, amennyiben az Alkusz ismételt írásbeli felszólításra sem tesz eleget intervenciós feladatainak.
  • Az Alkusz jutalékjogosultsága szempontjából az állományvédelmi tevékenység akkor tekinthető eredményesnek, ha az előírt biztosítási díj (vagy díjhátralék) a Biztosítóhoz befolyt, feltéve, hogy a biztosítási szerződés a díj befizetésekor hatályban volt.

Nyilvántartás

 • Az Alkusz köteles nyilvántartást vezetni a Biztosító részére közvetített biztosítási szerződésekről.

Kapcsolattartás

 • Az Alkusz a tevékenysége során – a lenti (69) pontban foglalt kivétellel – a Biztosító alábbi szervezeti egységével köteles a kapcsolatot tartani: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Alkuszi és Banki Igazgatóság (1091 Budapest Üllői út 1.).
 • A közvetített biztosítási szerződések ajánlatait és a díjajánlat kéréseket az Alkusz a fenti (24) pontban meghatározott módon és címre juttatja el a Biztosítónak.

Tájékoztatás

 • A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolatukat érintő kérdésekben (működési engedélyek magadása, korlátozása, visszavonása, tevékenység irányításáért felelős természetes személy(ek) személyében beállt változások, stb.) az MNB határozatokat tekintik irányadónak.
 • Az Alkusz tájékoztatási kötelezettsége:
 • az Alkusz a Megállapodás létrejöttét követően is köteles a Biztosítót tájékoztatni az MNB által kiadott működési engedélyének módosulásáról vagy megszűnéséről és a cégjegyzésre jogosultak változása esetén az új jogosultak aláírási címpéldányát/aláírás mintáját haladéktalanul megküldeni;
 • Az Alkusz haladéktalanul köteles a Biztosítót tájékoztatni az adataiban (cégnév, cím, ügyvezető, tagok stb.) bekövetkezett változásokról. Ha az Alkusz a címváltozást nem jelenti be, a Biztosító az Alkusz részére szánt küldeményeit az Alkusz utolsó bejelentett címére joghatályosan továbbíthatja. Ilyen esetben a címzett ismeretlen, nem kereste, vagy elköltözött jelzéssel visszaérkező küldemények kézbesítettnek tekintendők;
 • az Alkusz köteles a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni a szakmai felelősségbiztosítása megszűnéséről, engedélye visszavonásáról vagy korlátozásáról.
  • A Biztosító tájékoztatási kötelezettsége:
 • a Biztosító haladéktalanul köteles tájékoztatni az Alkuszt az adataiban (cégnév, cím) bekövetkezett változásokról;
 • a biztosításközvetítéshez kapcsolódó adminisztratív teendőkről és a vonatkozó jutalékok mértékéről és időbeli hatályáról, azok módosulásáról a Biztosító PKR rendszeren, illetve elektronikus úton írásban tájékoztatja az Alkuszt;
 • a kárrendezési egységek aktuális címéről a Biztosító az Alkuszt – annak kérésére – tájékoztatja.
  • A Biztosító vállalja, hogy az Alkusz kezelésében lévő állomány vonatkozásában igény esetén az Alkusz rendelkezésére bocsátja a kért kárinformációkat, függetlenül attól, hogy az adott kárt az Alkuszon keresztül jelentették be vagy sem, kivéve azt az esetet, ha az Ügyfél nem adott megbízást az Alkusznak a kárügyben való eljárásra, vagy azt visszavonta. A Biztosító az információt csak az Alkusz jogosultságának ellenőrzése után jogosult kiadni.
  • A Biztosító minden hó 15. napjáig adatot szolgáltat az Alkusz részére
 • az Alkusz Ügyfelei által az előző naptári hónapban teljesített befizetések alapján lekönyvelt díjakról;
 • az Alkusz Ügyfeleivel fennálló biztosítási szerződések hátralékainak alakulásáról; és
 • az Alkusz Ügyfeleivel kötött, a tárgyhónapban megszűnt (törölt) biztosítási szerződésekről és a megszűnés okáról.
  • Az egyeztető listákat a Biztosító a PKR rendszerén keresztül teszi elérhetővé az Alkusz részére.
  • A törölt szerződések reaktiválására érkező díjakat a Biztosító a reaktiválási kérelem elutasítása esetén a feladónak visszautalja.

A Bit. és a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezésein alapuló alkuszi kötelezettségek.

 • Az Alkusz az Ügyféllel történő kapcsolat felvételekor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott körben és módon köteles azonosítani az Ügyfelet. Az Alkusz az azonosítás során köteles figyelemmel lenni a Biztosító mindenkor hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, a Megállapodás 4. számú melléklete szerinti szabályzatára.

Oktatás, nyomtatványellátás

 • A Biztosító az Alkusz rendelkezésére bocsátja a tevékenységéhez szükséges szakmai anyagokat (így különösen a biztosítási feltételeket és ajánlatokat, a különböző biztosítási termékek díjszabásait), a Biztosító termékeinek értékesítése során alkalmazandó más dokumentumokat (így különösen az ügyféltájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat, a Biztosító termékeiről átadandó ismertetőket és az UL termékek értékesítése kapcsán felveendő alkalmassági nyilatkozatokat), valamint az Alkusz által kért mindazon egyéb információkat, amelyek nem minősülnek biztosítási illetve üzleti titoknak, így pl. a Biztosító belső, az Alkusz értékesítési tevékenységét is érintő utasításait, üzletpolitikájáról, a kockázat-elbírálás szempontjairól, az új biztosítási konstrukciókról és az egyes biztosítási termékek változásairól szóló információkat.
 • A Biztosító az Alkusz rendelkezésére bocsátja a biztosítási termékeire és a termékek jóváhagyási, valamint felülvizsgálati folyamatára vonatkozó összes, a biztosítási értékesítési tevékenységhez szükséges információt, ideértve az egyes biztosítási termékek azonosított célpiacára vonatkozó információkat is.
 • A biztosításközvetítők Bit. 376. §-ában előírt – az értékesített termékekhez igazodó – szakmai képzési és továbbképzési követelmények teljesítéséről saját alkalmazottai és megbízottai tekintetében az Alkusz gondoskodik, a Biztosító ugyanakkor minden szükséges támogatást megad az Alkusznak alkalmazottai és megbízottai Biztosító termékeire vonatkozó képzéséhez. Az Alkusz kijelölt alkalmazottai részt vesznek a Biztosító módozati oktatásán. A Biztosító az általa szervezett oktatás időpontjáról az Alkuszt előzetesen értesíti.
 • A Megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén az Alkusznak haladéktalanul vissza kell szolgáltatnia a Biztosítótól átvett írásos anyagokat és minden nála lévő nyomtatványt. A Felek az átadás-átvételt jegyzőkönyvben rögzítik. Az Alkusz minden, a Biztosítótól átvett írásos anyag és egyéb nyomtatvány tekintetében köteles tartózkodni ezek további felhasználásától és attól, hogy ezek felhasználásával vagy egyébként magát továbbra is a Biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló Alkuszként tüntesse fel.
 • Az Alkusz kiemelt figyelemmel és tételes elszámolási felelősséggel tartozik a szigorú elszámolás alá tartozó nyomtatványokkal.

2. számú melléklet

A díjazási szabályat

A jelen dokumentum („Díjazási szabályok”) a Felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

A Díjazási szabályzat (Jutalékszabályzat)

A Biztosító mindenkor érvényes, az Alkuszt megillető közvetett díj alapját, mértékét és kifizetésének feltételeit tartalmazó díjazási szabályzatát az Alkusz a Megállapodás aláírását megelőzően megismerte, tudomásul vette. A továbbiakban annak változását és módosítását a Biztosító a PKR rendszeren keresztül közli az Alkusszal.

3. számú melléklet

A díjazás elszámolásának és kifizetésének szabályai

A jelen dokumentum („A díjazás elszámolásának és kifizetésének szabályai”) a Felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

Közvetítői díjak elszámolása és kifizetése

 • A Biztosító által az Alkusz részére fizetendő Jutalék elszámolása és kifizetése kétféle módon történhet. Az Alkusz választhat, hogy maga állítja ki az őt megillető Jutalékról a számlát („A” verzió), vagy helyette és nevében a Biztosító állít ki számlát („B” verzió). Az Alkusz a döntéséről írásban, a Megállapodás aláírásával egy időben egyértelműen köteles a Biztosítót tájékoztatni. Kétség esetén az „A” verzió az irányadó.
 • Az „A verzió”
 • A Biztosító havonta (a jutalékzárási időpontot követően) írásbeli értesítést küld a PKR rendszeren keresztül az Alkusz részére
 • a tárgyhavi vállalati biztosítások, illetve csoportos biztosítások teljesítményeiről;
 • a tárgyhavi lakossági biztosítások teljesítményéről, illetve
 • a tárgyhavi teljesítmény alapján az Alkuszt megillető Jutalék összegéről; továbbá
 • a Biztosítónak az Alkusszal szemben felmerült követeléseiről és költségeiről.
 • Amennyiben az Alkusz az (a) pont szerinti értesítést 15 munkanapon belül írásban nem kifogásolja, az általa elfogadottnak minősül. Abban az esetben, ha az Alkusz csak az elszámolás egy részét kifogásolja, akkor a nem kifogásolt részében elfogadottnak minősül.
 • Az Alkusz a kifogását az Aegon Alkuszi és Banki Igazgatóságához terjeszti elő. Az Alkuszi és Banki Igazgatóság munkatársának nyilatkoznia kell az kifogásról, és erről az Alkuszt 5 munkanapon belül tájékoztatnia kell. Amennyiben az Alkusz a Biztosító álláspontjára a kézhezvételt követő 5 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a választ elfogadta. Amennyiben a Felek a fentiek szerint nem jutnak megállapodásra, egyeztetni kötelesek. Ha az egyeztetés eredményesen zárul, a vitatott tételeket a Felek írásban rögzített egyezségének megfelelően kell elszámolni. Ha az egyeztetés eredménytelen, bármelyik fél törvényes úton jogosult a követelését érvényesíteni, vagy a szerződésben foglalt felmondási jogát gyakorolhatja.
 • Abban az esetben, ha a tárgyhóban a Biztosító nem tudja érvényesíteni az Alkusszal szembeni teljes követelését az Alkusz Jutalékával szembeni beszámítással, a fennmaradó követelését a következő havi elszámoláskor érvényesíti. A Biztosítót az ezt követő elszámolási időszakokban is megilleti a beszámítás joga, mindaddig, amíg a követelését ki nem elégíti. Amennyiben a Biztosító nem kíván élni a beszámítás jogával, követelése érvényesítésére a fizetési felszólítás, fizetési meghagyás vagy peres eljárás szabályait alkalmazza.
 • Az Alkusz az értesítés alapján havonta
 • számlát állít ki az őt megillető pozitív Jutalékról, valamint
 • számlát állít ki a negatív Jutalékról (a kettőt egy számlán is lehet, de nem nettó módon).
 • A Biztosító havonta számlát állít ki az Alkuszt terhelő esetleges költségekről.
 • A számlák tartalmi és formai követelményeire a hatályos jogszabályi előírások irányadóak. A számlának tartalmaznia kell a kiállítás alapját képező elszámolási lap azonosítóját is.
 • A Felek az elszámolás eredményeként keletkező fizetési kötelezettségüket az egyenlegben meghatározott összegben kötelesek teljesíteni. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 15 banki nap.
 • Amennyiben formailag vagy tartalmilag hibásan kiállított számla érkezik a Biztosítóhoz, akkor a Biztosító fizetési kötelezettségének határideje a javított számla kézhezvételétől számított 15 banki nap.
 • Fizetési késedelem esetén a kötelezett a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. Elszámolási vita esetén a vita lezárásáig egyik fél sem esik késedelembe.
 • Az Alkusz hozzájárulását adja, hogy az Aegon Magyarország cégcsoport bármely tagjával szemben fennálló és jövőben keletkező tartozásait az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel szemben fennálló követelésébe, azaz a biztosításközvetítésért járó közvetítési díjába beszámítsa.
 • Ennek biztosítékaként az Alkusz az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel szembeni követelését az Aegon Magyarország cégcsoport bármely tagja részére engedményezi az Aegon Csoport bármely tagjával szemben fennálló tartozása erejéig.
 • A „B verzió”
 • A Biztosító a Jutalékot az elszámolási időszaknak megfelelően (hó végén) utalja az Alkusz részére. Erről a számlát vagy a számviteli bizonylatot és a számla/bizonylat mellékletet az Alkusz minden hónap 15. napjáig kapja meg értesítési címére postázva (a számla vagy számviteli bizonylat a továbbiakban: bizonylat). Az Alkusz a Megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárul, hogy a bizonylatot a Biztosító helyette és nevében állítsa ki.
 • A Jutalék kifizetésekor a jutalékok összegét csökkenteni kell az aktuális jutalék-visszaírások összegével. Erről a folyószámla kimutatásban az Alkusz tájékoztatást kap.
 • Az Alkusz Biztosítóval szembeni tartozásának elszámolása
 • Amennyiben a jutalék visszaírásokról kiállított bizonylaton szereplő összeg nagyobb, mint az Alkusz részére a jutalékszabályzat alapján járó jutalékok összege (erről a folyószámlán tájékoztatást kap az Alkusz), akkor a Biztosító érvényesíti jogosulatlan közvetítői díj iránti igényét.
 • A jogosulatlan közvetítői díj összege a jutalék visszaírások jutalékokkal csökkentett összege. A Biztosító bizonylatot köteles kiállítani:

– az Alkuszt megillető közvetítési díjról az Alkusz helyett és nevében,

– a jogosulatlan közvetítési díjakról,

– az Alkuszt terhelő költségekről.

 • A bizonylatok tartalmi és formai követelményeire a hatályos jogszabályi előírások irányadóak.
 • A bizonylatot a Biztosító minden hónapban köteles kiállítani. A határidő számítása során a Ptk. szabályai irányadóak. Jelen szerződés megszűnését követően a Biztosító a bizonylatot az Alkusz bejelentett címére köteles megküldeni.
 • Az Alkusz hozzájárulását adja, hogy az Aegon Magyarország cégcsoport bármely tagjával szemben fennálló és jövőben keletkező tartozásait az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel szemben fennálló követelésébe, azaz a biztosításközvetítésért járó közvetítési díjába beszámítsa.
 • Ennek biztosítékaként az Alkusz az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel szembeni követelését az Aegon Magyarország cégcsoport bármely tagja részére engedményezi az Aegon Csoport bármely tagjával szemben fennálló tartozása erejéig.
 • Az Alkusz hozzájárulását adja ahhoz, hogy jogviszonyának megszűnését követően az Alkuszt jutalékszabályzat alapján megillető megbízási díjakról illetve a jogosulatlan közvetítési díjakról a visszaírási időszakban a Biztosító az Alkusz nevében és helyette bizonylatot állítson ki.
 • Amennyiben az Alkusz, adószámát törlik, vagy bármi olyan változás következik be a vállalkozás létjogosultságában, adóalanyiságában, amelynél fogva gazdasági tevékenység végzésére továbbiakban nem jogosult, abban az esetben az addig még ki nem fizetett jutalékra nem válik jogosulttá, az nem kerül kifizetésre részére.
 • Amennyiben a jutalék kifizetését követően, utólag jut Biztosító tudomására a jelen pontban meghatározott, jutalék kifizetésére nem jogosító, Közvetítő cégben bekövetkezett változás, megbízó érvényteleníti az Alkusz helyett és nevében kiállított bizonylatokat és az Alkusszal szemben érvényesíti a jogosulatlan megbízási díj iránti igényét.
 • Az elszámolással szemben érvényesíthető jogorvoslat
 • Az Alkusz az átvett bizonylatok, bizonylatmellékletek tartalmával kapcsolatban a bizonylatmelléklet PKR-en való megjelenését, azaz az Alkusz részére elérhetővé tételét követő 8 munkanapon belül jogosult észrevételt tenni írásban, a PKR rendszeren keresztül.
 • Amennyiben az Alkusz 15 munkanapon belül észrevételt nem tesz, az elszámolás általa elfogadottnak minősül.
 • Az Alkusz az írásban bejelentett reklamációjára az általa megadott e-mail címére kap írásos választ.
 • Az elbírálási határidő maximum 8 munkanap. Amennyiben a reklamáció elbírálására adott határidő nem tartható, a Biztosító a határidő meghosszabbításának tényéről, és annak indokáról e-mailben értesíti az Alkuszt.
 • Amennyiben az Alkusz a reklamációra kapott válaszra 8 munkanapon belül nem tesz észrevételt, úgy az elszámolást az Aegon és az Alkusz egyaránt elismertnek tekintik, és az esetleges különbözet az észrevételt követő elszámoláskor az Alkusz követeléseként jelenik meg.
 • Amennyiben az észrevételeket az Alkusz továbbra is vitatja, a felek a második észrevétel benyújtásától számított 8 munkanapon belül egyeztetni kötelesek. Ha az egyeztetés eredményesen lezárul, a vitatott tételek a felek egyezségének megfelelően kell elszámolni.
 • Ha az egyeztetés eredménytelen, bármelyik fél jogosult a követelését a rendelkezésére álló törvényes eszközök felhasználásával érvényesíteni, vagy a szerződésben foglalt felmondási jogát gyakorolhatja.
 • Ha az Alkusznak a Biztosítóval létesített szerződéses jogviszonya hat hónapnál hosszabb időtartamú, a Biztosító a követelését a következő havi elszámoláskor érvényesítheti a tárgyhavi közvetítési díjjal szemben. Ha ezen hónap egyenlege negatív, és így a követelés nem érvényesíthető, a Biztosítót az ezt követő elszámolási időszakokban is megilleti a beszámítás joga. Ha három elszámolási időszak egyenlege negatív, a Biztosító követelése érvényesítésére a fizetési felszólítás, fizetési meghagyás vagy peres eljárás szabályait alkalmazhatja.
 • Az utalás szabályai
 • A felek a fent már részletezett elszámolás eredményeként keletkező fizetési kötelezettségüket az egyenlegben meghatározott összegben kötelesek teljesíteni az Alkusz által megjelölt bankszámlára.
 • A késedelmes teljesítés szabályai
 • A felek késedelmes teljesítésnek tekintik, ha a teljesítésre kötelezett fél a számlán megjelölt esedékességi időpontig nem teljesít. Elszámolási vita esetén a vita 3. pont szerinti lezárásáig egyik fél sem esik késedelembe.
 • A késedelmes teljesítés esetén a kötelezett a Ptk. pénztartozás késedelmes teljesítésre vonatkozó szabályai szerint köteles helytállni. A felek a fent már részletezett elszámolás eredményeként keletkező egymással szemben fennálló fizetési kötelezettségüket kötelesek teljesíteni, a mindkét fél által meghatározott bankszámlára, amelynek határideje a számlának a másik félhez érkezését követő 15 banki nap.
 • Számlázási mód választás (a kért számlázási módnál cégszerűen aláírandó):
 • Közvetítő általi számlakiállítás (A.verzió)

…………………………………………………………..

 • Biztosító általi számlakiállítás (B.verzió)

…………………………………………………………..

4. számú melléklet

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata

A jelen dokumentum („Pénzmosási szabályzat”) a felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

A Biztosító mindenkor hatályos Pénzmosási szabályzatát a PKR rendszeren keresztül közli az Alkusszal.

5. számú melléklet

NYILATKOZAT ÉS MEGHATALMAZÁS

A jelen dokumentum („Nyilatkozat és Meghatalmazás”) a felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

Alulírott ……………………………………………………

(an.: ……………………………., szül. helye: …………………………… ideje: ……………….…………… ) egyéni vállalkozó, vagy mint a ……………………………………………………………………………   gazdasági társaság

(Cg.: ………………………………………………………, adószáma:   …………………………………………………,

székhelye:  ………………………………………………………………………………………………………………………)

képviseletében eljárva az alábbi nyilatkozatot teszem.

 1. A Biztosító az Alkusz helyett és nevében kiállítandó számlák sorszámozását az alábbiakban megadja az Alkusznak, amit az Alkusz tudomásul vesz és nyilvántartásában rögzíti. Az alábbi tartományú számlák kerülnek kiadásra attól az időponttól, amikor a Biztosító az Alkusz helyett és nevében az első számlát kiállítja:

Folyamatos sorszámozással, kihagyás és ismétlés nélkül:

 

000001/L/SZA – 999999/L/SZA.

 1. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rendelet) 10.§ és 11.§-a szerint a Megbízó által jelen Megállapodásban adott meghatalmazásom alapján használt számlázó program alábbi adatait, a programhoz kapcsolódó – a PKR internetes felületen az Alkuszok számára elérhetővé tett – felhasználói dokumentációt megismertem és az NGM rendelet előírásainak megfelelően az Alkuszként a nevemben és helyettem használt számlázó program adatait a meghatalmazásom hatályba lépésétől (az első számla kiállításától, mint a programhasználat kezdetétől) számított 30 napon belül az adóhatósághoz bejelentem, vagy bejelentettem.
Program neve: Oracle eBusiness Suite Rel.12.
Program azonosítója: verzió:12.1.3
Program fejlesztő neve: Oracle Hungary Kft.
Program fejlesztő adószáma: 10845606-2-44
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó adószáma: 10389395-4-44
Program beszerzés időpontja: 2000.11.01.
Programhasználat kezdete:
Saját fejlesztésű program: Nem
 1. Alulírott meghatalmazom továbbá a Biztosítót, hogy helyettem a jelen nyilatkozatban meghatározott számlázó program NGM rendelet 10.§-ában meghatározott, a számlázó programra vonatkozó felhasználói dokumentációt (beleértve a dokumentációnak a program funkciómódosításait leíró kiegészítéseit, módosításait is) az adó megállapításának elévülési idejéig őrizze meg.

Tudomásul veszem, hogy a biztosításközvetítésre fennálló szerződésem megszűnését követően a számlázásra történő meghatalmazás továbbra is érvényben marad, mivel a Megbízó az Alkuszi szerződésem megszűnését követően is állíthat ki számlát a még részemre járó, illetve a tőlem visszakövetelendő megbízási díjakról (jutalékról, jutalék-visszaírásról).

A számlázó program használatból történő kivonását a korábban bejelentett adatokkal legkésőbb az Alkuszi szerződésem megszűnését követő 2. év letelte napján, mint a programhasználat befejezése napján jelentem be az adóhatóságnak. Amennyiben a 2. év letelte után a Megbízó, azaz a Biztosító társaság bármely ok miatt újra számlát állítana ki, a számlázó program adatait újra be kell jelentenem.

Kelt: Budapest, …………………………… napján

______________________________

Meghatalmazott Biztosító

_____________________________

Nyilatkozó, Meghatalmazó Alkusz

6. számú melléklet

NYILATKOZAT

A jelen dokumentum („Nyilatkozat”) a felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

Alulírott ……………………………….. (lakcím:……………………………..) nyilatkozom, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Budapest, Üllői út 1.) – továbbiakban biztosító – által üzemeltetett – Interneten át elérhető – lekérdező rendszer használatához szükséges jelszót titokban tartom, másnak tudomására nem hozom. Tudomásul veszem, hogy a biztosító a jelszó átadásáért felelősséget nem vállal. Az Interneten át elérhető rendszerre csak jogtiszta szoftverrel kapcsolódok. A nem jogtiszta szoftver használatából adódó anyagi és egyéb következményekkel járó felelősségért köteles vagyok helyt állni, a Biztosítóra a felelősség nem hárítható át.

Kelt: Budapest, …………………………… napján

…………………………………………………..

aláírás

A képviselt társaság

neve: …………………………………

hatjegyű kódja:………………………

állománykezelő stock kódja:……………

mobil telefonszám: ………………………

(SMS-t küldünk a jogosultság beállításáról)

………………………………….…………………..

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

7. számú. melléklet

JOGOSULTSÁG-IGÉNYLŐLAP

A jelen dokumentum („Jogosultság-igénylőlap”) a felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

Az utasításban leírtaknak megfelelően, értelemszerűen csak az adott rendszerhez előírt adatok rovatait kérjük kitölteni!

Felhasználó adatai:

Melyik rendszerhez kéri a beállítást:

FrontEnd, PKR

Felhasználó neve:

……………………………………….

Felhasználó dolgozói kódja:

Felhasználó login (user) neve:

——————————————————

Felhasználó email címe:

……………………………………………

Felhasználó által kért szerepkör:

——————————————————

Felhasználó által kért jogosultság:

(jogosultsági szint)

alkuszi

Egyéb

(funkciótípus, könyvtípus, jelleg, adatszolgáltatási időszak, üzletág, az igényelt jogosultsági szint stb.)

——————————————————

Felhasználó vezetőjének neve:

Vincze Géza

Szervezeti egység:

Alkuszi és Banki Igazgatóság

Dátum:

……………………………….

8. számú melléklet

NYOMTATVÁNYOK HASZNÁLATA

A jelen dokumentum („Nyomtatványok használata”) a felek között 2017………….-én létrejött Alkuszi Ügyrendi és Jutalék megállapodás („Megállapodás”) melléklete. A jelen mellékletben használt kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodásban meghatározott jelentéssel.

 1. Az értékesítés során az Alkusz a Biztosító által jóváhagyott és az Alkusz számára elérhető terjesztési csatornákon keresztül elérhető nyomtatványt/okat köteles használni. Továbbá az Alkusz köteles a Biztosító WebService szolgáltatásán keresztül, a tarifáló motorokban elérhető, a Biztosítóéval tartalmilag egyező nyomtatványokat, nyilatkozatokat használni. Amennyiben az Alkusz a tarifáló motort használva saját nyomtatvány sablont vagy ajánlati képet készít, akkor annak értékesítésbe kerülése előtt köteles a Biztosító részére megküldeni és jóváhagyás után kezdheti meg azok értékesítésben történő felhasználását.
 2. A Biztosító a következő csatornákon keresztül ad át érvényes feltételeket és nyomtatványokat:
 • a Biztosító a papír alapon értékesíthető termékek esetén lehetőséget biztosít nyomtatványcsomagok és papír alapú feltételek rendeléséhez;
 • a tarifáló felületeken: Aegon Frontend és WebService szolgáltatásban leírt és a partner felületébe befejlesztett kommunikációs csatornán keresztül;
 • a Biztosító publikus weboldalain: www.aegon.hu valamint http://alkuszi.aegon.hu
 1. Amennyiben az Alkusz nem a Biztosító nyomtatványát, feltételeit használja fel vagy a Biztosító által a felhasználást megelőzően nem engedélyezett nyomtatványokat használt fel, abban az esetben a nem engedélyezett, de igazolhatóan felhasznált nyomtatványonként 100.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles a Biztosító részére.

A fentieket tudomásul vettem:

………………………………………………

képviseletre jogosult aláírása